Charakteristika lesní správy

 

Lesní správa Žatec je organizační jednotkou státního podniku Lesy České republiky, s.p.. LS Žatec obhospodařuje lesy v majetku České republiky o celkové výměře 15 255 ha (údaj převzat z dokumentu LHP 2018 – 2027). Lesní správa se dále organizačně člení na 10 revírů.

Území lesního hospodářského celku Žatec (LHC Žatec) je téměř totožné s územím Lesní správy Žatec, v roce 2020 byl k LS Žatec přičleněn jeden revír na LHC Rakovník (1439 ha PUPFL). Převažující část území LS Žatec se nachází v Ústeckém kraji, jehož krajský úřad je také příslušným orgánem státní správy schvalujícím lesní hospodářský plán. Dále se pak LHC Žatec okrajově rozkládá v Plzeňském, Středočeském a Karlovarském kraji, LHC Rakovník v Středočeském kraji.

Převážná část lesních pozemků LHC Žatec se nachází v oblasti Rakovnicko – Kladenské pahorkatiny s nadmořskou výškou 300 až 500 m. Průměrné roční teploty v oblasti se v závislosti od nadmořské výšky pohybují v rozmezí od 7,0°C do 8,2°C. Průměrný úhrn ročních srážek kolísá mezi 441 mm a 561 mm a vegetační doba trvá zhruba 162 až 147 dnů. V oblasti převažují dle dlouhodobých meteorologických měření větry západních směrů. Lesnické hospodaření je velmi ovlivněno vláhovým deficitem a nerovnoměrným rozložením srážek během roku.

Dřeviny jsou v lesních porostech zastoupeny:

Jehličnaté dřeviny 68%
Smrk 33%
Borovice 27%
Modřín 8%
Listnaté dřeviny 32%
Dub 13%
Buk 7%
Ostatní listnaté 12%

Lesní porosty jsou převážně smíšené z několika dřevin a rostou na rozmanitém geologickém podkladu prvohorního až čtvrtohorního původu. Tomu odpovídá i velmi pestrá skladba lesních půd s převahou různých typů kambizemí.